Evangélium 2018. május 15. – Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
“Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen
téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek,
akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy
megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te
küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám
bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a
dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál.
Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már
tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled
vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az
igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél
engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket
nekem adtál. Tieid ők- hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az
enyém, ami a tiéd -, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább
itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”
Jn 17,1-11a
Elmélkedés:
Az elmúlt napokban Jézusnak az utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédét
olvastuk részletekben, amelyet tanítványaihoz intézett. Ezt követően
szavai már a mennyei Atyához szólnak, hozzá imádkozik. Ez az imádság,
amelyet Jézus főpapi imájának is nevezünk, csak János evangéliumában
található meg. Az Úr most nem vonul félre, hogy egyedül imádkozzon,
hanem övéi hallatára fohászkodik az Atyához. Szavaiból érződik, hogy
küldetésének beteljesedését érzi. Az ima témája az, hogy földi
küldetésével Jézus megdicsőítette az Atyát, de még hátra van egy
lényeges cselekedet, amely végső dicsőséget szerez majd az Atyának.
Ugyanakkor Jézus várja, hogy az Atya is dicsőítse meg őt. Ő ugyan nem
mondja ki, hogy mivel fogja őt megdicsőíteni az Atya, de mi már tudjuk,
a halálból való feltámasztással.
Ugyanakkor mégis utalás történik a feltámadásra, hiszen ezután Jézus
azt kéri az Atyától, hogy örök életet adhasson az embereknek, azoknak,
akik megismerték őt és hittek abban, hogy ő az Atya küldötte.
Jézus arról beszél, hogy az Atya “minden ember fölött hatalmat adott
neki”, azaz küldetése egyetemes. Imája is minden emberért szól, miként
önfeláldozása is minden ember számára eredményezi a megváltást.
Az ember válasza az, hogy törekszik az Atya és az ő küldötte, a Fiú
megismerésére. Ez a földi életben a hit által történik, amíg halálunk
és feltámadásunk után el nem jutunk arra az állapotra, hogy színről
színre lássuk Istent.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még
mindig hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A
helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a
kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég
sikeres és eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180515.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/