Evangélium 2018. május 13. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
“Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben
ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket
a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket
elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten
jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az
Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek
által, amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20
Elmélkedés:
Kövessük Jézust a mennybe!
Jézus mennybemenetelének mai ünnepén az evangéliumban arról olvasunk,
hogy az Úr parancsot ad apostolainak, hogy az egész világon hirdessék
az ő evangéliumát, örömhírét. E missziós parancs és küldés által az
örömhír terjedésének, Isten országa növekedésének a szolgáivá válnak az
apostolok. Jézus csak egy szűk körben, főként az ószövetségi választott
nép körében és néha pogányok számára hirdette az örömhírt, amelynek
címzettjei közé az apostoli lelkületű Egyház korszakában már minden
ember beletartozik. Az üdvösség örömhíre, az örök életre vezető tanítás
megismerése nem egyesek kiváltsága, hanem egyetemesen szól mindenkinek,
és a Jézus által megbízottak kötelessége és felelőssége, hogy ez az
igazság minden kor emberéhez eljusson.
Jézus nagyon világosan beszél azzal kapcsolatban, hogy mi a küldetés
tétje: “Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik.” Ennek tudata felelősséget jelent mind a küldöttekre, mind
azok számára, akikhez küldetésük szól. A küldöttek felelőssége abban
áll, hogy ha nem teljesítik az Úrtól kapott megbízást, akkor az ő
hanyagságuk, tétlenségük miatt nem fogják sokan megismerni az
üdvösségre vezető igazságot, és nem fognak válaszolni Isten hívására. A
másik oldalon az emberek felelőssége abban áll, hogy ha hallják az Úr
küldetésében járók igehirdetését, akkor fogadják azt el személyes
döntésükkel, amely elfogadás a hitben és a megkeresztelkedésben
mutatkozik meg. Jézus tehát itt azt az ígéretet fogalmazza meg, hogy
aki hittel elfogadja őt, mint Isten Fiát és Megváltót, és hitének
jeleként megkeresztelkedik, az el fog jutni az üdvösségre. Az érem
másik oldala, hogy aki megismeri ugyan az ő tanítását, de elutasítja
azt, azaz nem születik meg benne a hit, az a kárhozatra jut. Ezt nem
fenyegetésnek, hanem inkább figyelmeztetésnek kell tekinteni, amely a
személyes felelősség alapján minden emberre vonatkozik, azaz mindenki
maga felel azért, hogy elindul-e a hit útján és eljut-e ezen az úton az
üdvösségre. Saját kárhozatáért senki ne hibáztasson másokat, hiszen
ezért egyedül ő maga tehet!
Ugyanakkor Jézus ígéretei nem csak a végső időkre, nem csupán az
üdvösségre vonatkoznak, hanem arra is, hogy akik küldetésében járnak és
hűséggel végzik igehirdető, hitterjesztő szolgálatukat, azok már földi
életükben megtapasztalhatják az Úr csodálatos erejét és kegyelmi
segítségét, amely örömmel tölti majd el őket és megerősíti
valamennyiüket küldetésük teljesítésében.
A missziós parancs elhangzása után Márk evangélista egyetlen mondatban
foglalja össze Jézus távozását a világból: “Az Úr Jézus felvétetett a
mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján.” Ez a megfogalmazás magába
foglalja Jézus földi küldetésének beteljesítését és lezárását, valamint
azt, hogy visszatért a mennybe, ahol örök helye van a dicsőségben. A
mennybemenetel annak kifejezése, hogy az Atya megdicsőíti,
felmagasztalja a Fiút engedelmességéért és önfeláldozásáért, és ebben
az értelemben szoros kapcsolatban áll az Úr feltámadásával, amely
esemény szintén az Atyának köszönhető, mellyel megdicsőíti a
mindhalálig engedelmes Fiút. Jézus mennybemenetele nem azt jelenti,
hogy elhagy minket, hanem azt, hogy utat mutat számunkra a mennyország
felé és felkelti bennünk a vágyat, hogy kövessük őt a mennybe.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus! Te minket is a mennybe vársz. Megmutatod nekünk az utat,
az üdvösség útját, a mennybe vezető utat, és azt szeretnéd, ha
mindannyian eljutnánk oda. Tanítványaidként erre a sorsra számíthatunk.
Segíts, hogy ne feledkezzünk el arról a parancsról, amit egykor az
apostoloknak adtál, s amely nekünk is szól: “Menjetek el az egész
világra, és hirdessétek az evangéliumot!” Segíts, hogy hűséges
tanítványaid legyünk, hozzád vezessük az embereket! Segíts
felismernünk, hogy ez a mi küldetésünk!

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180513.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/