Evangélium 2018. március 18. – Nagyböjt 5. vasárnapja

 

Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen
imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a
galileai Betszaidából származott, és kérték: “Uram, látni szeretnénk
Jézust.” Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp
elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: “Eljött az óra,
hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek: ha a
búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban
elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki
gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki
nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám
is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a
lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen
éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang
hallatszott az égből: “Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A
tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött.
Mások így vélekedtek: “Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik:
“Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok, ítélet van most a
világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd
fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért
mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
Jn 12,20-33
Elmélkedés:
Az új élet ígérete
Az Isten-látás vágyával ma csatlakozunk azokhoz a lelkes görög
zarándokokhoz, akik az evangéliumi beszámoló szerint annak idején így
fordultak Jézus egyik apostolához, Fülöphöz: “Uram, látni szeretnénk
Jézust.” Egészen biztosan állíthatjuk, hogy lelkesedésük nem csupán
kíváncsiságból fakadt. Kérésük jelzi, hogy Jézus tanításának és
cselekedeteinek híre távolabbi vidékekre is eljutott, és most látni
szeretnék azt, akiről a hihetetlen történetek szólnak. Hittel és
jóindulattal keresik Jézust, szeretnék őt személyesen is megismerni,
hallgatni. Kicsit sajnáljuk, hogy az események ezután más fordulatot
vesznek és János evangélista nem jegyzett le semmit arról, hogy
találkoztak-e személyesen Jézussal. Fellépésük megemlítésével az
evangélista mintha csak arra törekedne, hogy bemutassa a lassanként
felálló két tábort, az egyik oldalon azokat, akik lelkesen hallgatják
és hittel fogadják Jézust, a másik oldalon azokat, akik hitetlenül
elutasítják őt.
A jelenet ebben a megközelítésben ösztönzés, hogy mi is odaálljunk
valamelyik oldalra. Számunkra sem lehet elegendő az, ha valamiféle
emberi kíváncsiság vezet minket az Úrhoz. Talán arra sincs jelen
esetben szükség, hogy fogadalmakat tegyünk, hogy nem fogjuk sem
elhagyni, sem megtagadni Jézust, hanem kitartunk mellette. Az ilyen
magabiztos keresztény számára legyen figyelmeztetés, hogy az áruló
éppen a legszűkebb tanítványi körből, az apostolok köréből került ki,
de még a többi apostol hite is több próbatételen esett át. Gondoljunk
csak Péterre, aki meglehetősen gyáva módon tagadta meg Mesterét
szenvedésének óráiban, igaz, rögtön megbánta bűnét és később volt
lehetősége jóvátenni azt. A nagy lelkesedés helyett elégedjünk meg
szívünk érzésével, az Úr utáni vágyakozással. Az a szándék legyen
bennünk, hogy kövessük, elkísérjük őt a szenvedések útján.
A görögök kérdése után János evangélista Jézus beszédét közli, amely
így kezdődik: “Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia.” Az Úr
jól tudja, hogy eljött a megváltás ideje. Eljött az ő áldozatának,
önfeláldozásának az ideje. Magként hull a földbe, hogy
újjászülethessen. Meg kell halnia, hogy feltámadhasson az örök életre.
Amikor arról beszélünk, hogy Jézus emberré lett, akkor ebben az is
benne van, hogy meghalt, mert a halál is hozzátartozik az ember
életéhez. Jézus nem csak az emberi élet szép oldalát vállalta, hanem
azt is, hogy szenvedjen és meghaljon. Minden újjászületés
megsemmisülésből fakad. Minden újjáéledés elmúlásból fakad. Mindenki
feltámadása a halálból fakad. Kikerülhetetlen ajtó a halál, amelyen
Jézus is átlépett. Értünk, minden emberért vállalta a szenvedést és a
halált. Ennek ismerete indítson minket, hogy felvegyük keresztünket és
vele vigyük azt életünk napjaiban, mígnem megérkezünk ahhoz a kapuhoz,
amely mögött nem a semmi, nem a sötétség, hanem Isten és az ő ajándéka,
a mennyország vár minket. Ha kitartok Jézus mellett a
kereszthordozásban, akkor Isten kegyelmének köszönhetően részesedni
fogok a feltámadásban is. Minden meghalásban benne van az új élet
ígérete, az örök élet ígérete.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te példát mutattál életeddel és haláloddal.
Példát mutattál nekünk az imában és a szenvedésben. Taníts meg
mindkettőre! Nem félek attól, hogy megváltozom, mert tudom, hogy
közelebb kerülhetek hozzád. Szeretnék az imában elcsendesedni, az
Istenre hallgatni, és hagyni, hogy tetszése szerint alakítson engem.
Szeretnék bátorságot kérni a szenvedéshez, az elhagyatottsághoz, hogy
eljuthassak oda, hogy az élettől már semmit se várjak, hanem mindent
Istentől várjak. Jézusom, te buzgó voltál az imában és erős a
szenvedésben. Taníts engem erényeidre!

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

március 18., Nagyböjt 5. vasárnapja

 

Jer 31,31-34
Bensőjükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom.

Zsid 5,7-9
Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett

Jn 12,20-33
Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül
marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz

*********************************************

A földbe hulló búzaszem imája

Uram, Jézus! Te vagy az élet és a halál Ura!
Utolsó óráidban is biztosítasz engem arról, hogy nagyon
szeretsz, és arra tanítasz, ha követlek, mindig veled
maradok, és ott leszek, ahol te vagy. Példabeszédeddel
arra bátorítasz, hogy ne féljek önmagamnak meghalni, mert
aki csak önmagának él, egyedül marad. De aki le tud
mondani önző önmagáról, a világ hívságaihoz való
ragaszkodásáról, aki tud áldozatot hozni, és jó mag
módjára nem fél a “földbe hullni”, az bőséges termést hoz.

Erősíts meg engem ebben az elhatározásomban, hogy legyen
erőm minden körülmények között másokért élni, hogy bőséges
termést hozzak, így általam is megdicsőüljön a te neved!

Kereszthalálod ereje által vond magadhoz az egész
világot, hogy mindenki jó gyümölcsöt teremjen, és minden
nyelv téged dicsérjen és áldjon! Ámen.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

március 17., szombat

 

Jer 11,18-20
Te, seregek Ura, igazságosan ítélkezel,
te a vesék és a szívek vizsgálója vagy

Jn 7,40-53
“A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül,
hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna,
mi rosszat cselekedett.”

*********************************************

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

(Reményik Sándor: Ne ítélj)

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2018. március 17. – Szombat

 

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a
nép közül egyesek felkiáltottak: “Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt
mondták: “Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték:
“Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából
és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?” Erre
szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki
sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle
tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták
őket: “Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: “Ember így
még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: “Csak nem vezetett
titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy
a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a
törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal
éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: “A mi törvényünk nem
ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem
állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.” A többiek azonban neki
támadtak: “Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz,
hogy Galileából nem származik próféta!” Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53
Elmélkedés:
A templomban való tanítás után János evangélista ismerteti a nép
vélekedését Jézus személyéről. Egyesek a messiási idők nagy
prófétájának, mások a messiásnak nevezik őt. Az eltérő vélekedések a
nép bizonytalanságát tükrözik, illetve azt is, hogy az eljövendő
messiásról alkotott kép egyáltalán nem volt letisztult. A felkiáltások
inkább csak találgatásnak minősülnek, mintsem komoly hitvallásnak. A
főtanács tagjai tisztázni akarják a helyzetet, maguk elé akarják
vezettetni Jézust, de tervük meghiúsul, mert a szolgák megijednek annak
láttán, hogy a nép Jézus pártján van. “Ember így még nem beszélt!” –
mondják a szolgák megbízóiknak, tehát ők is megérezhettek valamit Jézus
különleges hatalmából, szavainak erejéből. De véleményüknek ne
tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget, hiszen nem hitvallás ez sem, mert
Jézust csak “embernek” tartják. Azt láthatjuk, hogy akik előítéletekkel
közelednek Jézushoz, azok nem tudnak válaszolni arra, hogy ki ő. Akik
csak kíváncsiságból akarják megismerni, azoknak nem tárja fel
származásának titkát.
A főtanácsban a farizeusok a saját elképzelésüket hangoztatják, amikor
saját soraikból érkezik a figyelmeztetés. Nikodémus kérdése arra
figyelmezteti őket, hogy ugyan állandóan a törvényeket emlegetik, de ők
sem tartják be azokat, mert kihallgatás nélkül mondanak ítéletet Jézus
személyéről.
A nagyböjti időben nekem is érdemes tisztáznom, hogy kinek tartom
Jézust.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Atyám, vétkeztem ellened – mondom én is a tékozló fiúval – már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy
feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben,
beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád
tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki
értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet,
gyöngeségeimet! Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és
tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni
mindörökre.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Saturday

Daily Lent Prayer 
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:
May the working of your mercy, O Lord, we pray,
direct our hearts aright,
for without your grace
we cannot find favor in your sight.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. 
*

The Readings
Jeremiah 11:18-20; Psalm 7:2-3,9bc-10, 11-12; John 7:40-53

Daily Meditation:
Apart from you we can do nothing.
The conflict around Jesus grows.
 
And all the while, we are turning to God for mercy.
 
What Jesus went through is for me,
 
that I might have mercy and the gift of everlasting life.

We call upon the Lord for help, for strength, for trust.

The snares of death overtook me,
the ropes of hell tightened around me;
and in my distress I called upon the Lord,
and he heard my voice. 

Psalm 17

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Let us always and everywhere give thanks to Christ our Savior, and ask him with confidence:
Lord, help us with your grace.

May we keep our bodies pure,
– as temples of the Holy Spirit.
May we offer ourselves this day to the service of others,
– and do your will in all things throughout the day.
Teach us to seek the bread of everlasting life,
– the bread that is your gift.
May your Mother, the refuge of sinners, pray for us,
– and gain for us your loving forgiveness.

Closing Prayer: 
Lord,
what you ask of my life seems so right.
It is how I want to live,
following your Son, Jesus, so closely.
And yet I fail so often to stay on that path.
I cannot do it alone, loving Lord.
I need your help and guidance.
I need to remember your love for me
and I want to remember
how very much I need you in my life.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton University Online Ministries Home Page

Evangélium 2018. március 16. – Péntek

 

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére
törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai
elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de
nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett,
a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: “Nemde ő az, akit halálra
keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán
bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk,
honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan
való.” Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt:
“Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól
jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont
ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre szerették volna
Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő
órája.
Jn 7,1-2.10.25-30
Elmélkedés:
Az evangéliumokban többször találkozunk azzal, hogy a vallási vezetők,
az írástudók és a farizeusok Jézus ellen fordulnak, vitába szállnak
vele, megkérdőjelezik hatalmának eredetét. A szembenállásuk idővel csak
fokozódik, lassan megérlelődik bennük az a gondolat, hogy Jézusnak
vesznie kell. Tanításával és törvényértelmezésével meglátásuk szerint
zavart okoz a nép körében, és persze saját hatalmukat és tekintélyüket
is féltik, bár ezt érthető módon nem hangoztatják. Haragjuk és
gyűlöletük fokozódik, gyilkos szándékukról Jézusnak is, a népnek is
tudomása van. János evangélista ennél a résznél az mondja, hogy a
kenyérszaporítás után mondott beszéd, amely az élő kenyérről, az Úr
testéről, mint az örök élet táplálékáról szólt, váltotta ki a gyilkos
szándékot, de jól tudjuk, hogy nem csupán ez van a háttérben.
A mai evangélium szerint az ellene irányuló gyűlölet miatt Jézus
titokban megy Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a Sátoros-ünnepen. Nem
félt, hiszen akkor nem is ment volna a városba, főként nem mutatkozott
volna a templomban. Az ellene irányuló fenyegetés nem akadályozza meg
őt abban, hogy küldetését teljesítse, továbbra is megjelenik a
templomban és tanítja az embereket. Nyíltan beszél arról, hogy ő az
Isten küldötte, s aki nem hisz ebben, az magát az Atyát utasítja el.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal,
buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk
tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak,
szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé
ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk
elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos
úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb
életszabályunk. Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján
keresztül.
Boldog John Henry Newman

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

március 16., péntek

 

Bölcs 2,1a.12-22
Tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket.
Nem ismerik Isten titkait.

Jn 7,1-2.10.25-30
Ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.

*********************************************

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

(Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem)

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Friday


Daily Lent Prayer 
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:
O God, who have prepared
fitting helps for us in our weakness,
grant, we pray, that we may receive
their healing effects with joy
and reflect them in a holy way of life.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
 *

The Readings
Wisdom 2:1a, 12-22; Psalm 34:17-18, 19-20, 21, and 23; John 7:1-2, 10, 25-30

Daily Meditation:
May we reach out with joy to grasp your hand.
We keep acknowledging that God is the source of our life.
 
We realize that we have been seeking other sources of life.
 
We recognize our weakness and turn to God for help.
 
Though our hearts are being opened up to their depths,
 
though we cry out to God for help, we are not discouraged.

The Lord is near to broken hearts.

When the just cry out, the Lord hears them,
and from all their distress he rescues them.
The Lord is close to the broken hearted;
and those who are crushed in spirit he saves.

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Let us pray to Christ our Savior, who redeemed us by  his death and resurrection:
 
Lord, have mercy on us.

You went up to Jerusalem to suffer and so enter into your glory,
– bring your Church to the Passover feast of heaven.
You were lifted high on the cross and pierced by the soldier’s lance,
– heal our wounds.
You made the cross the tree of life,
– give its fruit to those reborn in baptism.
On the cross you forgave the repentant thief,
– forgive us our sins.

Closing Prayer:
Loving God of forgiveness,
I come before you humbled and sad
in the face of my own repeated failings.
I hold out my hands as a petitioner would,
asking for mercy.
It is then that I feel you reach out and take my hand
in your loving grasp.
Thank you for the love you pour out on me so lavishly.
Help me to follow more closely
in the path you have set for me,
the path of your Son.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen. 


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton University Online Ministries Home Page

Evangélium   2018. március 15. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: “Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom,
hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak
ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb
bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket
az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött
engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot
mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem
láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit
ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy
általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti
mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy
nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem
fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt
elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem
keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok,
hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz,
akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek,
hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan
hinnétek az én tanításomnak?”
Jn 5,31-47
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumi rész témája az volt, hogy a Fiú egyedülálló
kapcsolatban, teljes egységben van az Atyával. Ezt folytatja a mai
részlet, amelyből megtudjuk, hogy az Atya tanúskodik arról, hogy Jézus
az ő Fia, az ő küldötte. A mennyei Atya a Fiúra, Jézusra bízza üdvözítő
tervének megvalósulását, a megváltás művét. Az ember üdvössége Jézustól
függ. Az ő halála hozza meg számunkra a teljes kiengesztelődést az
Atyával és ő segít minket abban, hogy életünk, majd halálunk után
eljussunk az Atya örök országába, a mennybe. Ezt a titkot Jézus azért
mondja el a népnek, hogy mindenki higgyen benne, fogadják el tanítását
és legyenek a követői. A hithez az szükséges, hogy az ember
meggyőződjön a tanítás igazságáról. Jézus olyan dolgokat állít magáról,
származásáról, küldetéséről, amelyek nem tartoznak az emberi
megtapasztalás körébe, tehát valami más bizonyíték kell arra, hogy
állításai valóban igazak.
Bizonyítékként az említi, hogy az Atya tesz róla tanúságot, amikor
általa természetfeletti jeleket mutat. A csodák ugyanis szintén nem
tartoznak a természetes világ rendjéhez, a betegek nem természetes,
hanem rendkívüli módon gyógyulnak meg. E természetfeletti jelek
bizonyítják azt, hogy Jézus nem csupán ember, hanem természetfeletti
hatalommal rendelkező Isten is.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól,
hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá
és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben
ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180315.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/