The Key to Knowledge Thursday, October 17, 2019

Thursday of the Twenty-Eighth Week in Ordinary Time

Readings for Today

Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr – Memorial

“Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter and you stopped those trying to enter.”  Luke 11:52

In today’s Gospel, Jesus continues to chastise the Pharisees and the scholars of the law.  In this passage above, He chastises them because they “have taken away the key of knowledge” and have actively tried to keep others from the knowledge God wants them to have.  This is a strong accusation and reveals that the Pharisees and scholars of the law were actively hurting the faith of God’s people.

As we’ve seen over the past few days in the Scriptures, Jesus rebuked the scholars of the law and the Pharisees severely for this.  And His rebuke was not only for their sake, it is also for our sake so that we know not to follow false prophets such as these and all who are interested only in themselves and their reputation rather than the truth.

This Gospel passage is not only a condemnation of this sin, more importantly it raises a deep and beautiful concept.  It’s the concept of “the key of knowledge.”  What is the key of knowledge?  The key of knowledge is faith, and faith can come only by listening to the voice of God.  The key to knowledge is to let God speak to you and to reveal to you His deepest and most beautiful truths.  These truths can only be received and believed through prayer and through direct communication with God.

The saints are the best examples of those who have penetrated the deep mysteries of God’s life.  Through their life of prayer and faith they came to know God on a profound level.  Many of these great saints have left us beautiful writings and a powerful witness of the hidden but revealed mysteries of the inner life of God.

Reflect, today, upon whether or not you have taken the “key of knowledge” and opened the mysteries of God through your life of faith and prayer.  Recommit yourself to seeking God in your daily personal prayer and to seek all that He desires to reveal to you.

Lord, help me to seek You through a life of daily prayer.  In that life of prayer, draw me into a deep relationship with You, revealing to me all that You are and all that life is about.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saint of the Day – Saint Ignatius of Antioch

Evangélium 2019. október 17. – Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.” Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés

Továbbra is a Jézust vendégül látó farizeus házában vagyunk, ahol az Úr folytatja beszédét. Egyre keményebb hangon bírálja azokat a farizeusokat és írástudókat, akik látszólag ugyan megtartják a mózesi törvényt, de valójában nem ismerik annak lényegét. Vádként fogalmazza meg, hogy mind korának nemzedéke, mind elődeik felelősek azért, hogy megölik Isten küldötteit, a prófétákat. A felelősség egyrészt kiterjed a gonosz cselekedetre. Könnyebb elhallgattatni egy prófétát, mint hallgatni szavára és megtérni. A megtérés elmulasztásáért szintén felelősséget kell vállalniuk.
Amikor ebben az esetben saját kortársainak felelősségét hangsúlyozza Jézus, akkor nem arra gondol, hogy az elődeik által elkövetett bűnökért tartoznak felelősséggel, hanem arra, hogy ők is ugyanabba a hibába fognak esni, mint atyáik. Ezzel Jézus utalást tesz saját sorsára, ami hamarosan be fog következni. Kortársai ugyanis nemsokára őt fogják elutasítani, elítélni és megölni, s ez valóban meg is történik, amikor Pilátustól a halálos ítélet kimondását és Jézus keresztre feszítését követelik. Mindez annak a következménye, hogy ők is elmulasztják a megtérést, pedig Jézus nekik is az irgalmas Atya üzenetét hirdeti.
Ahogyan nekem is. Meghallom-e Jézus jószándékú figyelmeztető szavát és annak hatására megbánom-e bűneimet?
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, a te szereteted kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égesse el tökéletlenségeimet és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról; vezérelj azon az úton, mely neked tetszik, vezess, aki által akarsz, csak te légy az én mesterem.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191017.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Woe to You! Wednesday, October 16, 2019

Wednesday of the Twenty-Eighth Week in Ordinary Time

Readings for Today

Saint Hedwig, Religious or Saint Margaret Mary Alacoque, Virgin – Optional Memorial

“Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk.” Then one of the scholars of the law said to him in reply, “Teacher, by saying this you are insulting us too.” And he said, “Woe also to you scholars of the law! You impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them.”  Luke 11:44-46

What an interesting and somewhat surprising exchange between Jesus and this scholar of the law.  Here, Jesus is severely chastising the Pharisees and one of the scholars of the law tries to correct Jesus for being offensive.  And what does Jesus do?  He doesn’t back down or apologize for offending him; rather, He turns His severe rebuke to the scholar of the law.  That must have surprised him!

What’s interesting is that the scholar of the law points out that Jesus is “insulting” them.  And he points it out as if Jesus were committing a sin and in need of a rebuke.  So was Jesus insulting the Pharisees and scholar of the law?  Yes, He probably was.  Was that a sin on Jesus’ part?  Obviously not.  Jesus does not sin.

The mystery we face here is that sometimes the truth is “insulting,” so to speak.  It’s insulting to a person’s pride.  What’s most interesting is that when someone is insulted, they need to first realize that they are insulted because of their pride, not because of what the other person said or did.  Even if someone was overly harsh, feeling insulted is a result of pride.  If one were truly humble, then a rebuke would actually be welcomed as a helpful form of correction.  Sadly, the scholar of the law appears to lack the necessary humility to let Jesus’ rebuke sink in and free him from his sin.

Reflect, today, upon whether or not you are humble enough to receive correction from another.  If someone points out your sin do you get offended?  Or do you take it as a useful correction and allow it to help you grow in holiness?

Lord, please give me true humility.  Help me to never be offended when corrected by others.  May I receive others’ corrections as graces to help me on my way to holiness.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saint of the Day – Saint Hedwig – Saint Margaret Mary Alacoque

Evangélium 2019. október 16. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy tudnák.” Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol.” Ő azonban így folytatta: „Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni.”
Lk 11,42-46

Elmélkedés

A mai evangéliumi rész a tegnapinak a folytatása. A jelenet helyszíne annak a farizeusnak a háza, aki vendégül látja Jézust. A beszélgetés egyáltalán nem nevezhető barátinak. A farizeusok számon kérik Jézustól a törvények megtartását, s ezzel ők kezdeményezik a vitát. Erre válaszként Jézus is számon kéri tőlük a törvények megtartását. Tudja jól, hogy a farizeusok a törvények betű szerinti megtartására törekednek, és még a legjelentéktelenebb fűszernövények után is megfizetik a tizedet. A tized megfizetésével kapcsolatban a mózesi törvény úgy rendelkezik, hogy mindabból, amit megterem valakinek a földje, minden esztendőben vegyen le egy tizednyi részt, és azt áldozatul ajánlja fel Istennek (vö. MTörv 14,22-23). A farizeusok szigorúan odafigyeltek ezen előírások pontos megtartására, de eközben nem teljesítettek olyan alapvető kötelezettségeket, amelyeket a törvény szintén tartalmazott, mint például az Isten iránti szeretetet és az emberek iránti igazságosságot.
Bár Jézus vendég ezen az étkezésen és talán udvariasságból hallgathatna is, de ő mégsem ezt teszi, mert kötelességének érzi, hogy figyelmeztesse a jelenlévőket saját bűneikre. Nem elnéző tehát a bűnösökkel szemben, hanem nyíltan rámutat hamis vallásosságukra, s ezzel akarja őket ösztönözni bűneik megbánására, illetve arra, hogy Isten szándékára figyeljenek a törvényekben.
Ha felfedezem Isten parancsai mögött az üdvözítő szándékát, akkor örömmel fogom teljesíteni a törvényeit.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A te hívásodra vállalkozunk az igehirdetés és a tanúságtétel feladatára, amelyet mindenkor a te nevedben szeretnénk végezni. Bátoríts bennünket, hogy akkor is folytassuk szolgálatunkat, ha az eredmény csekély. Ha hűséggel teljesítjük kötelességünket, nincs okunk félelemre, mert isteni közreműködésed eredményt hoz, gyümölcsöt fakaszt. Légy velünk és kísérjen minket áldásod, hogy az evangélium igazságának hirdetése által növekedjék az Isten országa! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191016.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Cleansing Your Heart Tuesday, October 15, 2019

Tuesday of the Twenty-Eighth Week in Ordinary Time

Readings for Today

Saint Teresa of Jesus, Virgin and Doctor – Memorial

The Lord said to him, “Oh you Pharisees! Although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools!”  Luke 11:39-40a

Jesus was continually critical of the Pharisees for being caught up with their external appearance and ignoring the sacredness of their souls.  It appears that Pharisee after Pharisee fell into this same trap.  Their pride led them to become obsessed with their external appearance of righteousness.  Sadly, their external appearance was only a mask over the “plunder and evil” that consumed them from within.  For that reason Jesus calls them “fools.”

This head on challenge from our Lord was clearly an act of love in that He deeply desired that they looked at that which was within so as to cleanse their hearts and souls of all evil.  It appears that, in the case of the Pharisees, they needed to be called out directly for their evil.  This was the only way they would have a chance of repenting.

The same can be true for all of us at times.  Each one of us can struggle with being far more concerned about our public image than about the sanctity of our souls.  But what is more important?  What’s important is that which God sees within.  God sees our intentions and all that is deep within our consciences.  He sees our motivations, our virtues, our sins, our attachments, and everything hidden from the eyes of others.  We, too, are invited to see that which Jesus sees.  We are invited to look at our souls in the light of truth.

Do you see your soul?  Do you  examine your conscience each and every day?  You should examine your conscience by looking within and seeing what God sees through times of prayer and honest introspection.  Perhaps the Pharisees regularly fooled themselves into thinking all was well in their souls.  If you do the same at times, you also may need to learn from the strong words of Jesus.

Reflect, today, upon your soul.  Do not be afraid to look at it in the light of truth and to see your life as God sees it.  This is the first and most important step in becoming truly holy.  And it’s not only the way to cleanse our souls, it’s also the necessary step in allowing our external life to shine brightly with the light of God’s grace.

Lord, I want to become holy.  I want to be cleansed through and through.  Help me to see my soul as You see it and to allow Your grace and mercy to cleanse me in the ways that I need to be cleansed.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saint of the Day – Saint Teresa of Jesus

Evangélium 2019. október 15. – Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!”
Lk 11,37-41

Elmélkedés

A mai evangélium szerint egy törvénytisztelő farizeus hívja meg Jézust egy ünnepi étkezésre. Az eset azt jelzi, hogy az írástudók és farizeusok között is voltak olyanok, akik tisztelték Jézusban a tanítót és szívesen látták őt vendégül. Az étkezés előtt Jézus elmulasztja az alapos kézmosást, amit a mózesi törvény kötelezően előír. Az evangélista nem jelöli meg ennek okát. Lehet, hogy figyelmetlenségről van szó vagy csak egyszerűen nem tartotta ezt Jézus fontosnak, de az sincs kizárva, hogy kissé provokálni akarta a vendéglátót, hogy aztán arra tudja őt tanítani, hogy mi a törvények igazi lényege. És ezt meg is teszi, amikor a farizeus látja mulasztását s szóvá teszi azt.
Jézus úgy gondolja, hogy a kézmosásnál fontosabb dolgokat is tartalmaz a törvény, ilyen például az, hogy segíteni kell a szegényeket, a rászorulókat. Aki ezt nem teszi meg, azaz nem teljesíti a törvény erre vonatkozó utasításait, annak nincs joga számon kérni más törvényi előírások betartását. Vélhetően egy tehetősebb, gazdagabb ember volt a vendéglátó, aki talán inkább fukarságáról, mintsem jótékonyságáról volt ismert.
Jézus felszólítása azonban nem csak neki, hanem nekünk is szól. A szegényeknek nyújtott anyagi támogatás a kezdeti időktől szorosan hozzátartozott a keresztény élethez. Érdemes kilépnünk az önzés világából és megosztanunk a rászorulókkal anyagi javainkat.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet hirdetik. Küldj ma is követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy te, Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és nem önmagukért élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy szolgálhassunk neked, és előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy megvalósulhasson a te országod.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191015.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Seeking Signs Monday, October 14, 2019

Monday of the Twenty-Eighth Week in Ordinary Time

Readings for Today

Saint Callistus I, Pope and Martyr – Optional Memorial

While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, “This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah.”  Luke 11:29

Do you ever wish that God would give you a sign from Heaven as a way of giving you some definitive guidance or direction in life?  Do you look for signs from God and rely upon them?

If God were to give us some clear sign in life revealing His will, we should take it as a gift and be grateful for it.  But receiving a sign from God is different than seeking a sign from God.  In the passage above, Jesus strongly condemns those coming and seeking signs.  Why is this the case?  Why does Jesus speak strongly against seeking signs?  In large part because He wants us to seek Him through the gift of faith.

Jesus states that no sign will be given except the sign of Jonah.  The “sign of Jonah” refers to Jesus’ Crucifixion, death, three days in the tomb and Resurrection.  Jonah was three days in the belly of the whale.  Jesus was telling them that He would be three days in the tomb.

But the key is that Jesus’ death and Resurrection IS the sign that will be given.  We should seek nothing other than this central mystery of our faith.  Every question, problem, concern, confusion, etc., can be answered and dealt with if we simply enter into the great mystery of our redemption by entering into the life, death and Resurrection of Christ.  Seeking a sign other than this would be wrong in that it would be a way of saying that the death and Resurrection of Jesus is not enough.

Reflect, today, upon the greatest “sign” God has ever given.  And if you find yourself struggling with questions in life, turn your eyes to this one definitive sign.  Turn your eyes to the central mystery of our faith: the life, death and Resurrection of Christ.  It is there that every question can be answered and every grace is given.  We need nothing more than this.

Lord, Your life, death and Resurrection is all I need to know in life.  Your perfect sacrifice gives me every answer and pours forth every grace.  May I always turn to You as the sign I need every day.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saint of the Day – Saint Callistus I

Evangélium 2019. október 14. – Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Lk 11,29-32

Elmélkedés

Az elmúlt héten olvastunk Jézusnak arról a csodájáról, amikor egy néma emberből kiűzte az ördögöt. A gyógyítás után egyesek égi jelet követeltek tőle, amivel bizonyítja, hogy ő a Messiás. A mai evangélium bevezetésében róluk beszél Jézus, s mindjárt helyteleníti is követelésüket, mert az hitetlenségüknek a kifejezése. „Gonosz nemzedéknek” nevezi mindazokat, akiknek nem elég a számos csoda, hanem újabb és újabb bizonyítékokat kérnek.
Hallgatói számára Jézus felidézi Jónás próféta alakját az ószövetségi időkből. Jónás azt a megbízást kapta Istentől, hogy Ninivébe menjen és a város bűnös lakosságát bűnbánatra szólítsa fel. A város lakói megfogadták szavát, bűnbánatot tartottak, aminek hatására Isten visszavonta fenyegetését és nem pusztította el a várost. Jónás próféta fellépéséhez hasonlóan Jézus is megtérést hirdet kortársai számára. A bűntől való elfordulás és Isten törvényeihez való visszatérés a feltétele annak, hogy valaki be tudja fogadni Isten országát. A megtérést hirdető Jézus a jel, de személyét nem fogadja el mindenki.
Prófétai jelként korunkban is elhangzik a bűnbánatra való felszólítás. Odafigyelünk-e Isten küldötteire és az ő szavukra? Megszívleljük-e Isten üzenetét? A bűnbánatra az az Isten kér, akit megbántok bűneimmel és aki kész irgalmasan megbocsátani nekem.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Senki nem tudhatja előre jöveteled időpontját, de biztosak vagyunk abban, hogy egyszer bekövetkezik. Taníts minket készenlétre, fokozott figyelemre, türelmes várakozásra! Annak érdekében, hogy ne érjen minket váratlanul a te érkezésed, lelkünket szeretnénk felkészíteni, hogy mindig készen legyen a veled való találkozásra! Élj bennünk, hogy jelenléted fénye világosság legyen a világ számára! A hit, a remény és a szeretet a mi lelkünk égő mécsei, amelynek lángját őriznünk kell. Segíts minket ébernek maradnunk, hogy soha ne aludjon ki bennünk jelenléted lángja!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191014.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

The Healing Balm of a Grateful Heart Sunday, October 13, 2019

Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time, Year C

Readings for Today

All Saints for Today

Read about the canonization of Saint John Henry Newman

“Ten were cleansed, were they not?  Where are the other nine?  Has none but this foreigner returned to give thanks to God?”  Luke 17:17-18

These words were spoken by Jesus after He healed ten lepers and only one of them, a foreigner, returned to Jesus to thank Him.  Ten were healed physically of their leprosy but only one received a much deeper healing.  Upon returning to Jesus with a grateful heart, Jesus said to this one leper, “Stand up and go; your faith has saved you” (Luke 17:19).

Only this one leper, the one who returned with a grateful heart, heard our Lord speak these words: “Your faith has saved you.”  This reveals that gratitude to God is not only our duty, it also brings forth manifest blessings in our lives.  When we sincerely offer thanks to God for all that He has done, we are manifesting great faith in God as a result.  We are pointing to Him and His goodness as the source of our blessings and it takes faith to see this and to profess it.

What is it for which you need to grow in gratitude in your life?  What is it that you may take for granted and have failed to properly return to God and thank Him for?  The truth is that everything in life is a gift.  Everything.  Even the struggles you endure can be turned into blessings.  In fact, that’s exactly what happened in this story.  The awful suffering of leprosy was turned into a grace from God.

Reflect, today, upon all that God has done for you.  Pray that you will understand all of the countless ways that God graces your life.  As you see them, ponder those blessings, count them and be grateful for them.  And from that gratitude, return a joyful thanks to God.  In that act, your faith will also save you.

Lord, I do thank You for the countless blessings that You have bestowed upon me throughout my life.  I thank You for the ways in which You have graced me, led me and healed me.  Help me to see clearly all that You have done and continue to do for me.  As I see these blessings, help me to daily express my gratitude in faith.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Read about the canonization of Saint John Henry Newman

Evangélium 2019. október 13. – Évközi 28. vasárnap

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak! Útközben megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzá fordult: Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.
Lk 17,11-19

Elmélkedés

Szívből jövő hála
A mai evangéliumi történet kapcsán elgondolkodunk a hálán és a hálátlanságon. Mindkettőt megtapasztaltuk már, azaz biztosan voltunk már olyan helyzetben, amikor valaki őszintén fejezte ki köszönetét és háláját valamilyen korábbi jótettünkért vagy segítségünkért. És olyan helyzetben is voltunk már, mikor a hála elmaradt és ez bizony sebet ütött rajtunk. Hála és hálátlanság. Mindkettőt tanúsítottuk már, azaz kifejeztük hálánkat valakinek, aki segítségünkre volt, és kár volna tagadni, hogy olykor bizony elmulasztottuk vagy elfelejtettük a köszönetnyilvánítást, elmaradt részünkről a hála.
A hála nem fizetőeszköz. Nem fizethetjük ki a reggeli kiflinket a boltban hálálkodó szavakkal, és mást sem kapunk hálánkért az üzletekben. Aminek pénzbeli ára van, azt pénzzel kell megfizetni. A kisebb dolgokért és szolgáltatásokért kevesebbet kell fizetnünk, az értékesebb dolgokért többet. A legtöbbet pedig a saját hálátlanságunkért kell fizetnünk, de erre csak sok év múltán döbbenünk rá, ha egyáltalán rádöbbenünk. És ott vannak még a számunkra megfizethetetlen dolgok, amelyeket mégis megkapunk, teljesen ingyen, értük hálával érdemes „fizetni.” A hála nem fizetőeszköz, és ami fizetőeszköz, az nem hála. Ilyen értelemben a „hálapénz” szó önmagában értelmetlen. Talán jó volna, ha akik adják és akik elfogadják, kitalálnának helyette valami más kifejezést, de ezzel nem kívánom minősíteni egyik fél cselekedetét sem.
Nem elég fejben tudni és értelemmel belátni, hogy jó hálásnak lenni, érdemes hálásnak lenni, mindenért köszönetet kell mondani, hanem a szívünkben kell megszületnie a hála érzésének. Ha a szívünkben nem érzünk hálát, de értelmünk azt parancsolja, hogy bizonyos helyzetekben ki kell fejeznünk hálánkat, akkor abban nem sok köszönet lesz. Magyarul: lehet színlelni a hálát, de abból sem én nem épülök, sem a másik személy. A szívbéli hála a létezés, a megajándékozottság öröméből fakad. Kaptam valamit, amit nem érdemlek meg és amire nem vagyok méltó. Mégis megkaptam, mert a másik személy, Isten vagy ember, ki akarta felém mutatni a jóságát. Ingyen kaptam valamit, ami megfizethetetlen számomra. Szépen átgondolt szavakkal és illedelmes módon köszönetet tudok mondani, de ez még nem hála. A hála ott kezdődik, amikor dadogva keresem a szavakat, de bármit is mondok és bármit is teszek viszonzásként, mindent kevésnek érzek.
Nem elegendő az emberektől kapott nagy és értékes ajándékokért és az Istentől kapott csodálatos kegyelmi ajándékokért hálánkat kifejeznünk, hanem a legkisebb dolgokért is hálásnak kell lennünk. Ezeket sajnos sokszor észre sem vesszük, ezért marad el a hálánk. A hála útján nem a nagyobb dolgoktól haladunk a kisebbek felé, hanem éppen fordítva. A legkisebb dolgokat is észre kell vennünk, és ezekért kell először kifejeznünk hálánkat. Ezeket sokszor természetesnek tartjuk, ezek járnak nekünk, ezek hozzátartoznak mindennapi életünkhöz, ezeket már megszoktuk, és sajnos természetesen el is felejtünk értük hálát adni.
Tíz meggyógyult emberről olvasunk az evangéliumban. Kilenc hálátlan, egy hálás. Pesszimista ember azt mondja erre: elég rossz arány, de lehetett volna rosszabb is, ha mind a tízen hálátlanok. Optimista ember örül az egy hálásnak, mert ő egyedül is képes feledtetni vele a kilenc hálátlanságát. Így örül Jézus is.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, minden a végtelen jóságodból és szeretetedből származik, ezért mindenért hálát adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó képességeimért és gyengeségeimért. Hálás vagyok az örömért és a szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért. Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz. Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az életben, akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy köszönetemet és hálámat mindig kifejezzem!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191013.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/