Turning the Other Cheek Monday, June 17, 2019

Monday of the Eleventh Week in Ordinary Time

Readings for Today

All Saints for Today

“But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one to him as well.”  Matthew 5:39

Ouch!  This is a hard teaching to embrace.

Did Jesus really mean this?  Often, when put in the situation where someone wrongs us or hurts us we can tend to immediately rationalize away this Gospel passage and presume it doesn’t apply to us.  Yes, it’s a hard teaching to believe and an even harder one to live.

What does it mean to “turn the other cheek?”  First, we should look at this on a literal level.  Jesus did mean what He said.  He is the perfect example of this.  Not only was He slapped on the cheek, He was also brutally beaten and hung on a cross.  And His response was, “Father, forgive them, they know not what they do.”  Therefore, Jesus does not call us to do anything that He Himself was not willing to do.

Turning the other cheek does not mean that we need to cover up another’s abusive actions or words.  We ought not pretend that they have done nothing wrong.  Jesus Himself, in forgiving and in asking the Father to forgive, acknowledged the grave injustice He received at the hands of sinners.  But the key is that He did not allow Himself to be drawn into their malice.

Often times, when we feel like another flings mud at us, so to speak, we are tempted to fling it right back.  We are tempted to fight and push the bully back.  But the key to overcoming the malice and cruelty of another is to refuse to be drawn down into the mud.  Turning the other cheek is a way of saying that we refuse to degrade ourselves to foolish bickering or arguing.  We refuse to engage irrationality when we encounter it.  Instead, we choose to allow another to reveal their malice to themselves and to others by peacefully accepting it and forgiving.

This is not to say that Jesus wants us to perpetually live in abusive relationships that are more than we can handle.  But it does mean that we will all encounter injustice from time to time and we need to handle it with mercy and immediate forgiveness, and not become drawn into returning malice for malice.

Reflect, today, on any relationships that are difficult for you.  Especially reflect upon how ready you are to forgive and to turn the other cheek.  Doing this may just bring you the peace and freedom you seek in that relationship.

Lord, help me to imitate Your great mercy and forgiveness.  Help me to forgive those who have hurt me and help me to rise above any injustice I encounter.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Evangélium 2019. június 17. – Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.”
Mt 5,38-42

Elmélkedés

Míg az ószövetségi törvény, amely az igazságosságra helyezte a hangsúlyt, megengedte az arányos, de nem túlzott mértékű bosszút, addig Jézus új parancsa a megbocsátást, a bosszú elkerülését szorgalmazza, erről olvasunk a mai evangéliumi részben. Nagyon szemléletes Jézus kijelentése: „Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” Jól érezzük, hogy a mi Urunk nem csak beszél, hanem egész életében megvalósította, amit hirdetett. Születésétől a haláláig, a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig üldözés kísérte őt, mégis mindenki iránt tudott a könyörület szavával szólni, szívéből irgalmasság, megbocsátás áradt mindenki felé.
Az Úr példájából mindannyian tanulhatunk, de ne azt a következtetést vonjuk le a mondásból, hogy legyünk bárgyúak, tűrjük örökké a bántalmazásokat és önkényes fölényeskedéseket! De nem is tehetetlenségünk elfogadására vagy tétlenségre buzdít minket, amikor a gyűlölet különféle megnyilvánulásai érnek minket. Amikor Jézus kérését a gyakorlatban akarjuk megvalósítani, akkor a szándékra mindenképpen figyeljünk. Gyávaságból eltűrni a sértéseket, beletörődni a megalázásokba, elszenvedni az üldözéseket, nem keresztény magatartás. Mindezt bátorsággal, lelki szabadsággal, a szelídség erejében bízva, krisztusi lelkülettel vállaljuk.
© Horváth István Sándor

Imádság

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm neked mindazt, amivel mindennap elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire csak képes vagyok, szeretlek téged mindenek fölött!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20190617.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium lemondás

Észak-Amerikában élő magyar közösségeket látogat Cserháti Ferenc püspök

Észak-Amerikában élő magyar közösségeket látogat Cserháti Ferenc püspök

KÜLHONI – 2019. június 15., szombat | 13:27

Cserháti Ferenc, a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök június 8-án, szombaton kezdte meg lelkipásztori útját Észak-Amerikában.

Cserháti Ferenc június 8-án, pünkösdvasárnap délelőtt főpapi szentmise keretében a bérmálás szentségét szolgáltatta ki a torontói Árpád-házi Szent Erzsébet magyar templomban. Pünkösdhétfőn felkereste Miklósházy Attila püspök sírját, aki az elmúlt év végén hunyt el. Ezt követően pedig találkozott a hamiltoni magyar hívekkel, akikkel megbeszélést folytatott a Szent István-plébánia ügyében.

A segédpüspök június 10. és 12. között részt vett a Kanadai Magyar Papi Egység (KMPE) konferenciáján az Ontario állambeli Ancasterben. Ismét a lelkigyakorlatos központ adott helyet a rendezvénynek, amelyet 12. alkalommal szervezett meg Kiss G. Barnabás ferences, a KMPE elnöke.

A bemutatkozások és lelkipásztori beszámolók érdekessége volt, hogy nemcsak Kanadából és az USA-ból voltak jelen lelkipásztorok, hanem Ausztráliából és Taiwanból is. Hárman először vettek részt a KMPE gyűlésén. Azok, akik nem tudtak részt venni a konferencián, azok írásos beszámolót küldtek.

Június 11-én, Szent Barnabás apostol ünnepén a nap csúcsa a koncelebrált szentmise volt, amelyen megemlékeztek az elmúlt esztendőben elhunyt magyar lelkipásztorokról. A homíliában Kiss G. Barnabás így elmélkedett: Barnabás apostol – már a nevében is – példát ad nekünk arra, hogy mi lehet a mi küldetésünk. Eredetileg József volt a neve, a Barnabás nevet azért kaphatta, mert Krisztus méltó tanítványaként meg tudta vigasztalni testvéreit. A Barnabás név jelentése ugyanis: „a vigasztalás fia”. Ehhez azonban a különféle megpróbáltatások elszenvedése árán előbb neki kellett megtapasztalnia, hogy minden vigasztalás forrása maga az Isten.

Barnabás példája azt mutatja, hogy Isten néha ismeretlen utakra hív minket is. Amikor szomorúságra okot adó eseményekben, avagy megpróbáltatásokban van részünk, akkor is hálásaknak kell lennünk Isten szeretetéért, mert azért engedi meg ezeket az Isten, hogy saját tapasztalataink alapján másokon segíteni tudjunk. Gondoljunk arra, amit Barnabás társa, Pál írt (2Kor 1,3–5): „Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéséből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.”

Ahogyan Krisztus magára vállalta betegségeinket és nyomorúságainkat, úgy kell nekünk is, Istenben bízva, példát adnunk az Isten iránti bizalomra. Ezért is engedheti meg Isten számunkra a megpróbáltatásokat. Kérjünk mindehhez Istentől hitet, erőt és szeretetet, hogy küldetésünket teljesíteni tudjuk! Legyünk mi is, mint Szent Barnabás apostol, a vigasztalás fiai!

Június 12-én a lelkipásztori beszámolók után Laczkó Mihály tartott előadást, aki az ausztráliai Melbourne-ből érkezett. A múltba visszatekintve vázolta a jelent és a helyi adottságokat, valamint azokat a kihívásokat ismertette, amelyek a jövőbe mutatnak.

A konferenciára Laky-Takács Péter torontoi konzul is meghívást kapott, hogy találkozhasson Cserháti Ferenc püspökkel és a magyar lelkipásztorokkal. A megbeszélés témái a következők voltak: a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasainak munkája, amivel sok helyen segíteni tudják a lelkipásztorok szolgálatát; a külföldi cserkészetben és iskolákban a keresztény nevelés fontossága; a magyar ünnepek és ünnepségek szervezése külföldön; valamint a kapcsolatok a különféle magyar szervezetekkel.

Ebéd után Douglas Crosby hamiltoni megyéspüspökkel találkozott Cserháti Ferenc. A megbeszélés a Szent István magyar plébánia jelenlegi helyzetéről és jövőjéről szólt. Mindketten kiemelték a magyar lelkipásztori szolgálat fontosságát, megerősítve annak folytonosságát.

Délután Cserháti püspök beszámolója következett. Áttekintette a világon szétszórt magyarság lelkipásztori helyeit és eseményeit a különböző országokban, és mindezek tükrében vázolva a jövő terveit. A diaszpóra-magyarság hitéletének jelene mellett a jövőről is szó volt, amihez a résztvevők is hozzászóltak.

Licskó Szabolcs montreali magyar plébános Készülődés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, Budapest szeptember 13–20. címmel tartott előadást. A lelkipásztor ismerette az eucharisztikus kongresszusok célját, múltját, különös tekintettel az 1938-ban szintén Budapesten, a 2000-ben Rómában, a 2004-ben a mexikói Guadalajarában, valamint a 2008-ban a kanadai Québecben ünnepelt Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

A konferenciát a Legméltóságosabb Oltáriszentség votívmiséje zárta, amelynek keretében Cserháti Ferenc püspök elmélkedett az Eucharisztiáról. „Tekintettel a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeire és Jézus eucharisztikus beszédének mai evangéliumban elhangzó részletére, idei magyar papi találkozónk közös szentmiséjén az Élet Kenyerére, papi szolgálatunk, életünk és lelkiségünk forrására szeretném iranyítani figyelmünket” – hangsúlyozta a segédpüspök.

„Aki hozzám jön, nem éhezik többé.” (Jn 6, 35) Nekünk papoknak talán nem kell különösebben bizonygatni, hogy az Élet Kenyere, az Eucharisztia olyan erőforrás, amely képes csillapítani, sőt kielégíteni lelki életünk szeretet és igazságosság utáni vágyait. Nem kell különösebben bizonygatni, hogy Jézusnál feleletet találunk életünk nagy kérdéseire, emberi tépelődéseinkre, a teljes kibontakozásra, hiszen maga szavatolta: „Aki hozzám jön, többé nem éheik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6, 35)

Cserháti Ferenc püspök Szent II. János Pál pápát idézve kifejtette: „az Eucharisztia nem csak az Egyház életének központja és csúcsa, hanem papi életünk és tevékenységünk középpontja és gyökere is, hiszen a papság az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt született.” Ezért nagyon is érthető, ha túl azon, amit az Egyház és a világ számára jelent, a pap elsősorban az Eucharisztiában keresi és találja meg életének és szolgálatának középpontját. Benne keresi és találja a lelkipásztori feladatok megoldásához szükséges lelki energiát.

Az intenzív lelki élet teszi lehetővé a pap számára, hogy egyre mélyebb közösségbe kerüljön az Úrral, és ez a lelki élet segíti, hogy át tudja adni magát Isten szeretetének; így lesz az ő tanúja minden körlmények között, nehézségekben és sötét órákban is – fogalmazta meg XVI. Benedek pápa. Ezért ajánlja minden papnak a naponkénti szentmisét akkor is, ha nincsenek jelen hívek, mert amint írja, minden szentmise végtelen értékű és páratlan lelki hatékonysággal rendelkezik; ha figyelemmel és hittel élik át, a szentmise a szó legmélyebb értelmében alakítja a papot, hasonlóvá teszi Krisztushoz és megerősíti hivatásában. Ezt a megújító erőt ajánlja figyelmünkbe Ferenc pápa is: „Amikor magunkhoz vesszük Krisztust a szentáldozásban, megújítjuk szövetségünket vele és megengedjük neki, hogy mindjobban véghezvigye bennünek az átalakulást.”

Emlékezzünk szentelő püspökünkre és felszólítására, amikor papszentelésünk végén átadta nekünk az Eucharisztia kelyhét és így szólt: „Vedd a szent nép áldozati adományait az eucharisztikus áldozathoz. Fontold meg, mit teszel, kövesd, amit ünnepelsz, alakítsd lelkedet az Úr Krisztus keresztjének misztériuma szerint.” Adja Isten, úgy legyen! – zárta elmélkedését Cserháti Ferenc püspök.

A nap során szó esett a magyar pap nélküli köszösségek lelkipásztori ellátásáról és azok kisegítéséről; a Magyar Diaszpóra Tanácson való képvislet ügyéről, valamint jövébeli tervekről.

Cserháti Ferenc püspök útját az USA-ban folytatja, következő állomásai a New Jersey állambeli Passaic és New Brunswick lesznek. Szentháromság vasárnapján főpapi szentmisét mutat be a passaici Szent István-plébániatemplomban Arthur Serratelli patersoni megyéspüspök és Balogh László plébános koncelebrálásával. Hétfőn, június 17-én este indul vissza, és másnap érkezik Budapestre.

Forrás: Forrás: Kiss G. Barnabás OFM, észak-amerikai delegátus

Fotó: Kanadai Magyar Papi Egység

Magyar Kurír

The Inner Life of God! Sunday, June 16, 2019

Solemnity of the Most Holy Trinity

Readings for Today

“All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age”  Matthew 28:18-20 (Year B Gospel).

The Trinity!  The inner life of God!  The Greatest Mystery of our Faith!

We all are used to the idea that there is one God.  And we fully accept that this one God is the Father, Son and Holy Spirit.  On the surface, this seems like a contradiction.  How can God be one and three at the same time?  It’s a mystery that is worth penetrating and contemplating.

First, we need to understand that God the Father, Son and Holy Spirit are three divine Persons.  Each one distinct from the other.  Each Person has a perfect intellect and free will.  Each one is capable of knowing and loving to a perfect degree.

But it is this “perfection” of their ability to know and love that makes them one.  They each share in the one divine nature and, within that divine nature, are perfectly united.  This means that each one knows and loves the other perfectly.  And that knowledge (an act of their perfect intellect) and love (an act of their perfect will) brings about a unity so profound and deep that they live and act as one God.

What’s also inspiring to know and understand is that the unity they share by their mutual knowledge and love also offers each one of them perfect fulfillment as a Person.  This shows that “personhood” is fulfilled by unity.  What a wonderful lesson this is for each of us.

We are not God, but we are made in God’s image and likeness.  Therefore, we find fulfillment in the same way that God does.  Specifically, we find fulfillment in life by our love of others and our freewill choice to enter into a knowledge of each person, forming a communion with them.  This will take on different forms depending upon our relationships.  Of course, husband and wife are called to share in the deepest unity in imitation of the life of God.  But all relationships are called to share in God’s life in their own unique way.

Reflect, today, as we celebrate this Trinity Sunday, on the relationships to which God has called you.  How completely do you imitate the love of the Trinity in your relationships?  Certainly we will all find areas in which to grow.  Make a commitment to take another step deeper and, in that step of love, allow God to give you a greater fulfillment as a result.

Father, Son and Holy Spirit, help me to know You and to love You.  Help me to discover the love You share within Your own divine life.  In that discovery, help me to also love others with Your heart.  Father, Son and Holy Spirit, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Further Reading – Solemnity of the Most Holy Trinity

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

Evangélium 2019. június 16. – Szentháromság vasárnapja

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”
Jn 16,12-15

Elmélkedés

Isten él bennünk
A mai napon a Szentháromságot ünnepeljük. Hitünk szerint egyetlen Isten létezik, aki három személy, s ezt a három isteni személyt Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevezzük. Valahányszor keresztet vetünk imádságaink és szertartásaink kezdetén és végén, magunkat a Szentháromságnak ajánljuk. Amikor az egyházi személyek naponta imádkozzák a zsolozsmát, abban minden zsoltár végén a Szentháromságot dicsőítik. Amikor a hívek imádkozzák a rózsafüzért, az egyes tizedek végén szintén elhangzik a Szentháromság dicsőítése. Bizonyos szertartásokon különleges szerepe van a Szentháromság megemlítésének, gondoljunk csak a keresztelésre, hiszen minden gyermeket, illetve némely esetben felnőttet az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelünk meg.
A Szentháromság esetében olyan sajátos hittitokról, hitigazságról van szó, amely kereszténységünk jellegzetessége. Isten belső élete, a Szentháromság személyeinek létezése és egymással való kapcsolata, továbbá az isteni személyek tevékenysége és az isteni szeretet kiáradása az ember felé olyan gazdag hittitok, amelyet emberi értelmünk nem képes felfogni. Próbáljuk megfogalmazni, szavakba önteni, amit az isteni kinyilatkoztatásnak köszönhetően megértünk a Szentháromságról, de ezek a szavak nem tudják leírni Isten valóságát.
Olyan ez, mint amikor Mózes találkozott Istennel az égő csipkebokorban. Hallotta Isten hívását és érezte Isten vonzását. Közeledett az égő csipkebokorhoz, de nem mehetett egészen közel hozzá, nem érinthette meg azt annak lángolása miatt. Saruját levette, tudta, hogy szent az a hely, mert Isten jelenléte szenteli meg. Félretette magabiztosságát és tudását, emberi gőgjét és bölcsességét, büszkeségét és hiúságát. Alázattal és a megismerés vágyával közeledett Istenhez, aki megmutatkozott előtte. Így közeledünk mi is a Szentháromság titkához, körbejárjuk az égő csipkebokrot, engedjük, hogy Isten jelenléte megérintsen minket. Ez a jelenlét olykor éget, a tűz és a láng erejével megtisztítja lelkünket a bűntől, máskor szelíd melegével tölt el, átjárja lelkünket szeretete és jósága. Alázattal és méltatlanságunk tudatában időzünk Isten jelenlétében, s közben felébred, erősödik bennünk a vágy, hogy földi életünk után eljuthassunk a mennybe, ahol színről színre láthatjuk majd őt.
Gondolatainkat abba az irányba érdemes továbbvinnünk, hogy minden ember az Isten képmása, mindenki neki köszönheti életét. A másik emberre, a felebarátra az Atya úgy tekint, mint szeretett gyermekére. Ő is a Fiú testvére, Jézus Krisztus által megváltott ember. Ő is a Szentlélek temploma, az ő életét is a Lélek szenteli meg. A másik emberben, embertársamban Isten lakik. Hogyan közeledem hozzá? Meglátom-e, tisztelem-e benne Istent? Ha csak emberi hibáit és gyengeségeit veszem észre, akkor nagyon egyoldalú vagyok. Ha rosszat feltételezek róla és elítélem őt cselekedetei miatt, akkor nagyon igazságtalan vagyok. A másik ember iránti előítélet, igazságtalanság és szűkkeblűség saruja nem a lábamat, hanem a szívet szorítja, ezért jobb volna eltávolítanom, hogy szabadon, szeretettel és megbocsátóan közeledjek minden emberhez, tisztelve benne azt a méltóságot, amely abból fakad, hogy Isten képmása s Isten gyermeke. Ez a lelki szint már Isten élete bennem.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az örökkévalóságba!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20190616.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium lemondás

Being Honest Saturday, June 15, 2019

Saturday of the Tenth Week of Ordinary Time

Readings for Today

All Saints for Today

“Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’  Anything more is from the Evil One.”  Matthew 5:37

This is an interesting line.  At first it seems a bit extreme to say that “Anything else is from the Evil One.”  But of course since these are the words of Jesus, they are words of perfect truth.  So what does Jesus mean?

This line comes to us from Jesus within the context of Him teaching us about the morality of taking an oath.  The lesson is essentially a presentation of the basic principle of “truthfulness” found in the Eighth Commandment.  Jesus is telling us to be honest, to say what we mean and mean what we say.

One reason Jesus brings this up, within the context of His teaching about taking oaths, is that there should be no need for a solemn oath regarding our ordinary daily conversations.  Sure, there are some oaths that take on solemnity such as Marriage vows or vows and promises solemnly taken by priests and religious.  In fact, in every Sacrament there is some form of solemn promise taken.  However, the nature of these promises is more of a public expression of faith than a way of keeping people accountable.

The truth is that the Eighth Commandment, which calls us to be people of honesty and integrity, should suffice in all daily activity.  We do not need to “swear to God” about this or that.  We should not feel a need to convince another that we are telling the truth in one situation or another.  Rather, if we are people of honesty and integrity, then our word will suffice and what we say will be true simply because we say it.

Reflect, today, upon how honest you are in all areas of life.  Have you built a habit of truthfulness in both big and small matters of life?  Do people recognize this quality in you?  Speaking the truth and being a person of the truth are ways of proclaiming the Gospel with our actions.  Commit yourself to honesty today and the Lord will do great things through your spoken word.

Lord, help me to be a person of honesty and integrity.  For the times that I have twisted the truth, deceived in subtle ways, and outright lied, I am sorry.  Help my “Yes” to always be in accord with Your most holy will and help me to always turn from the ways of error.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

Evangélium 2019. június 15. – Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ettől eltér, az a gonosztól van.”
Mt 5,33-37

Elmélkedés

A mai evangéliumban is az ószövetségi, régi törvény és a Jézus által meghirdetett új törvény áll egymással szemben. „Hamisan ne esküdj!” – szólt a mózesi törvény. Nem rossz törvényről van itt szó, hanem egy olyan előírásról, amely egyes helyzetekben akár emberek életét mentette meg. Ha a bíróság előtt a tanúk hamis vallomást tettek és erre meg is esküdtek, akkor ez egy ártatlan ember halálos ítéletét vonhatta maga után. Más bibliai példát talán nem is érdemes ezzel kapcsolatban említenünk, mint Jézus elítélését, akinek kihallgatásakor előkerültek a hamis tanúk. Az ószövetségben a Kivonulás könyvében és a Második Törvénykönyvben is ugyanabban a formában szerepel a parancs: „Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!” (Kiv 20,16 és MTörv 5,20).
A hamis emberi szóval kapcsolatban az a gond, hogy az ember hitelt ad neki, igaznak véli. Megvan bennünk a megkülönböztetés képessége, a Szentlélek feltárja előttünk, hogy mi a jó és mi a rossz, csak éppen a gonosz mindig jónak mutatja magát, azaz a hamis dolgot is igaznak tünteti fel. Az ember pedig megtéveszthető, mert vannak gyenge pontjai.
Jézus azt kéri tőlünk, hogy szavaink minden helyzetben feleljenek meg az igazságnak! Hamis kijelentésekkel ne próbáljunk előnyt szerezni magunknak! Hamis rágalmainkkal ne ártsunk másoknak! Igyekezzünk mindenkiről a jót feltételezni és ne terjesszük a rosszindulatú rágalmakat!
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, s a veled való végső találkozást! Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20190615.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium lemondás

Avoidance of Sin Friday, June 14, 2019

Friday of the Tenth Week of Ordinary Time

Readings for Today

All Saints for Today

“If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away.  It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna.  And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away.”  Matthew 5:29-30a

Does Jesus really mean this?  Literally?

We can be certain that this language, which is shocking, is not a literal command but is rather a symbolic statement commanding us to avoid sin with great zeal, and to avoid all that leads us to sin.  The eye can be understood as a window to our soul where our thoughts and desires reside.  The hand can be seen as a symbol of our actions.  Thus, we must eliminate every thought, affection, desire and action that leads us to sin.

The true key to understanding this passage is to allow ourselves to be affected by the powerful language that Jesus uses.  He does not hesitate to speak in a shocking way so as to reveal to us the calling we have to confront with much zeal that which leads to sin in our lives.  “Pluck it out…cut it off,” He says.  In other words, eliminate your sin and all that leads you to sin in a definitive way.  The eye and the hand are not sinful in and of themselves; rather, in this symbolic language they are spoken of as those things that lead to sin.  Therefore, if certain thoughts or certain actions lead you to sin, these are the areas to target and to eliminate.

Regarding our thoughts, sometimes we can allow ourselves to dwell excessively upon this or that.  As a result, these thoughts can lead us to sin.  The key is to “pluck out” that initial thought that produces the bad fruit.

Regarding our actions, we can at times put ourselves in situations that tempt us and lead to sin.  These occasions of sin must be cut off from our lives.

Reflect, today, upon this very direct and powerful language of our Lord.  Let the forcefulness of His words be an impetus for change and avoidance of all sin.

Lord, I am sorry for my sin and I ask for Your mercy and forgiveness.  Please help me to avoid all that leads me to sin and to surrender all my thoughts and actions to You every day.  Jesus, I trust in You.

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

Evangélium 2019. június 14. – Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.”
Mt 5,27-32

Elmélkedés

Továbbra is Jézus új törvényéről olvasunk az evangéliumban, amelynek témája a mai napon a házasság védelme és a válás tilalma. Az ószövetségi törvény bizonyos esetekben megengedte a válást, de Jézus parancsa ennél szigorúbb. Ő azt szeretné, ami a teremtő Isten eredeti szándéka azzal, hogy egymás mellé rendeli a férfit és a nőt: tartsanak ki egymás mellett hűségben és tartsák távol szívüktől azokat a bűnös vágyakat, amelyek nem kettőjük szeretetét erősítik.
A válás kiváltó okai sokfélék lehetnek, szinte közhelyszerűek az ezzel kapcsolatban emlegetett indítékok. Ilyeneket szoktunk hallani: „nem értettük meg igazán egymást”, „különböző volt az érdeklődési körünk”, „más volt az elképzelésünk a párkapcsolatról és a családról”, „idővel elhidegültünk egymástól”, „elfogytak a közös céljaink” és hasonlóak. Tudjuk, hogy bárki kerülhet ilyen helyzetbe. Legyünk megértőek és tapintatosak azokkal, akiknek ilyen módon tönkrement az élete. De a házastársak gondolkodjanak el az Úr Jézus szavain! Az Isten előtt tett ígéret érték. A házastársi hűség érték. A próbatételek, a közös élet nehézségei megerősítik az egymás iránti szeretetet, ha a házastársak nem csak a maguk boldogságát keresik, hanem valóban egymásét. A boldogság, ami csak az egyik házastársnak az, nem boldogság valójában, hanem önzés.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra, hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk, mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején, hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20190614.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium lemondás